VİDYODAN PLATFORMU KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Vidyodan Teknoloji Yazılım ve Elektronik Hizmetler Ticaret Anonim Şirketi (“Vidyodan” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirlenen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Vidyodan internet sitesi ve Vidyodan mobil uygulamasında (birlikte “Platform”) üyelik hesabı oluşturmanız kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir:

B. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, meşru menfaatlerimiz kapsamında, kurumsal iş birliği içinde olduğumuz iş ortaklarımıza; hissedarlarımıza; teslimat, çağrı merkezi vb. hizmetlerinden faydalandığımız tedarikçilerimize ve teknik hizmet sağlayıcılara (e-ticaret altyapısı, veritabanı yönetimi vb.); kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 

C. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

 

Üyelik hesabınızın oluşturulması ve Platform üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler kapsamında, [kimlik (ad, soyad, TCKN) ve iletişim (telefon numarası, eposta adresi, teslimat/fatura adresi) verileriniz], Platform kanalı (Vidyodan mobil uygulaması ve/veya internet sitesi) üzerinden elektronik ortamda toplanacaktır.

 

D. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

Haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Vidyodan’a iletebilirsiniz. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Yazılı Başvuru Adresi: Mustafa Kemal Nahallesi Dumlupınar Blv. No: 280 G/1260 Çankaya, Ankara

E-Posta Adresi: info@vidyodan.com (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir)